Rekapitulace

Dovolte mi v krátkosti shrnout mé osmileté působení v čele naší obce, včetně velmi dobře pracujícího zastupitelstva, výčtem zrealizovaných projektů, na které byla získána dotace: postupné opravy a rekonstrukce kulturního domu, včetně suterénu a obecního úřadu, rozložené do etap a nyní celkové zateplení OÚ a KD, včetně výměny oken, nákup kontejnerů na separaci odpadů, nákup zařízení na měření rychlosti projíždějících aut za účelem snížení rychlosti projíždějících aut a zvýšení bezpečnosti chodců, výměna oken a zateplení budovy MŠ Světnov, instalace bezpečnostního zařízení do školy, rekonstrukce místní komunikace stržené živelní pohromou, rekonstrukce vodovodního řadu p.č. 454 a 455, oprava základní školy Světnov, nové vytápění a výměna oken, zalesnění pozemků p.č 835 v k.ú. Škrdlovice a p.č. 875 v k.ú. Světnov, zřízení Czech point na OÚ, rekonstrukce vodovodního řadu p.č. 13/2, rekonstrukce soc. zařízení a dovybavení kuchyně MŠ Světnov, oprava kaple Sv. Václava, pořízení územní plánu obce Světnov, knihu Dějiny Světnova a jejich domů, odhalení pamětní desky významnému rodákovi - Paeonovi, nový historický hasičský prapor, rekonstrukci vodovodního řadu - přivaděče do obce, stavbu komplexního protipovodňového opatření.

Celková výše dotací, získaných za osmileté působení tohoto zastupitelstva činí:16.7mil,-Kč. Obec Světnov žádala v letošním roce o dotaci na tyto projekty: revitalizace polní cesty do Skleného, OPŽP, celkové náklady 4.059 788,-Kč, kde dotace je ve výši 90% uznatelných nákladů a na novostavbu autobusové čekárny, MMR, celkové náklady 601 333,-Kč, kde dotace je ve výši 70% uznatelných nákladů, které neprošly výběrem a proto se bude o ně ucházet v následujícím roce. Obec Světnov v letošním roce podala žádost o dotaci na stavbu družiny v ZŠ Světnov, připravuje se žádost na opravu kamenného mostu, který byl uznán Ministerstvem kultury za kulturní památku. Rád zde i vzpomenu realizaci stavby devíti rodinných domů s názvem U silnice, které doprovázeli různé problémy, ale zvýšily počet obyvatel a také dětí do naší školky a školy. Nyní naše obec čítá 469 trvale hlášených obyvatel.

V roce 2009 obec Světnov obdržela od Poslanecké sněmovny souhlas se zhotovením obecního praporu, kterému bylo v tomto roce požehnáno a stala se členem Svazku obcí STRŽ. Tento svazek zrealizoval akci na odkanalizování obcí Světnov a Škrdlovice v celkové výši přes 188,-mil Kč. Touto akcí se nám všem sice prodražila voda o stočné, ale věřím, že toto dílo ocení v budoucích letech naše děti, posléze vnoučata, kterým předáme tento náš kousek Vysočiny nadále ekologicky čistý. Pro upřesnění, v letošním roce nám skončila výjimka na vypouštění odpadních vod, do vod povrchových a tím by vznikla povinnost majitelům nemovitostí, vyvážet odpadní vody na čistírny v okolí, čímž by se nám všem prodražila tato služba ještě více, než vypouštěním na naši ČOV. Současně se nám podařilo opravit komunikace po obci, což přispívá ke zvýšení komfortu naší obce. Všechny funkce vykonávané, ať v Subregionu Velké Dářko, ve Velkém Dářku s.r.o., tak ve svazku STRŽ apod., jsou vykonávány zdarma, nad rámec našich povinností, protože je zřídily obce pro své kvalitnější působení.

Výhled připravovaných akcí:

- výstavba zastávky (tj. výstavba nové čekárny, na místě stávající sběrny mléka)

- oprava kamenného mostu, který byl v letošním roce 2014 uznán a zapsán jako kulturní            

   památka

- výstavba dětských hřišť (na návsi u kříže, u fotbalového hřiště,)

- výstavba nové hasičské zbrojnice

- dokončení fotbalového hřiště, včetně výstavby kabin pro sportovce

- výstavba RD U hřiště (tj. příprava zasíťování parcel pro výstavbu nových RD)

- úprava veřejných prostranství – úprava zeleně odpočinkové zóny, výsadba nové zeleně

- rekonstrukce stávajícího veřejného vodovodu

- obnovení cest - propojení mezi obcemi

- odkup a přestavba bývalé budovy ZD, na byty pro seniory a startovací byty pro mladé rodiny

- zbudování a označení nových cyklostezek, včetně oprav starého značení

- vybudování družiny z půdních prostor ZŠ

- vybudování klubovny pro mládež z půdních prostor OÚ

- pozemkové úpravy v katastru obce - pozemková úprava

                                                                                                           Pavel Štefan-starosta obce

 

Obec Světnov

Copyright 2011 Vítejte na stránkách obce Světnov - Rekapitulace.
Free Joomla Theme by Hostgator